Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Is de werkgever in staat van faillissement verklaard of is surseance van betaling verleend?
x Wetgeving
Art. 7:673c BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 42.