Toelichting

Schadeberekening

De vraag of aan de werknemer wegens de opzegging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding toekomt en zo ja, wat de hoogte daarvan is, moet volgens de rechtspraak van de Hoge Raad worden gerelateerd aan de tekortkoming van de werkgever bij de opzegging en de daaruit voor de werknemer voortvloeiende schade. De tekortkoming van de werkgever kan ook gelegen zijn in het niet treffen van enige voorziening. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk heeft opgezegd, moet de schadevergoeding die de werknemer deswege toekomt, nog steeds volgens de Hoge Raad, worden begroot.

Om de kennelijke onredelijkheid te voorkomen zal de werkgever zich dus ook rekenschap dienen te geven van de toestand waarin de werknemer na de opzegging van de arbeidsovereenkomst terechtkomt. Daarbij is van belang dat de werkgever een inschatting kan maken van de duur van de werkloosheid van de werknemer. Vervolgens is, om die schade te kunnen begroten, het noodzakelijk te weten hoe lang de werknemer werkloos zal zijn. 

Door de komst van de WWZ, waarin geen ruimte meer is voor een kennelijk onredelijk ontslagprocedure, kan nog alleen in zaken waarin vóór 01 juli 2015 toestemming aan het UWV is verzocht, een dergelijke procedure worden gestart. Het is nog de vraag of de te verwachten werkloosheidsduur een rol gaat spelen onder de WWZ. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding als de schade moet worden berekend die is ontstaan als gevolg van het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. 

Ontstaan “Hoe Lang Werkloos?”

Het bleek echter onmogelijk om een wetenschappelijk verantwoorde uitspraak te doen over de te verwachten werkloosheidsduur. Om daarin toch te voorzien is SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de daarvoor beschikbare informatie te verzamelen en te verbinden in een systeem waarmee die uitspraak zo nauwkeurig mogelijk kan worden gedaan. SEO heeft op basis van de beschikbare statistische informatie een model ontwikkeld dat die voorspelling zo nauwkeurig mogelijk kan doen. De wetenschappelijke verantwoording van het model kunt u via deze link downloaden. Heel kort samengevat kan worden gezegd dat de kans op het vinden van betaald werk en de verwachte werkloosheidsduur worden berekend aan de hand van de belangrijkste bekende gegevens uit het verleden.

Wat doet “Hoe Lang Werkloos?”?

Bij de berekening van de verwachte werkloosheidsduur is voor drie mogelijke uitkomstsituaties (1. werkhervatting als werknemer of zelfstandige, 2. uitstroom naar inactiviteit en 3. werkloos tot pensionering) de kans weergegeven dat deze zich voordoet, met daarbij de verwachte werkloosheidsduur in kalenderdagen als deze kans zich ook daadwerkelijk realiseert. Op basis hiervan wordt de totale verwachte werkloosheidsduur berekend. Dit is de som van de voor elke situatie berekende kans vermenigvuldigd met de werkloosheidsduur.  De percentages worden afgerond op één getal achter de komma. Er kunnen desondanks nog kleine afrondingsverschillen voorkomen. Door de uitsplitsing van de drie mogelijke uitkomstsituaties ontstaat nu meer duidelijkheid hoe de totale verwachte werkloosheidsduur is berekend en uit welke componenten deze bestaat. Verder is in de herziende tool de verhoging van de AOW-leeftijd opgenomen. De AOW leeftijd is afhankelijk gesteld van de geboortedatum en dit wordt nu in het model berekend.  Belangrijk hierbij is dat alleen de stijging tot en met 67 wordt meegenomen. Voor de overige herzieningen van de tool verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht over de geactualiseerde versie onder "Nieuws" op de pagina van "Hoe Lang Werkloos?".

Beperkingen van het systeem

Het systeem kent een aantal beperkingen. Allereerst berekent het systeem de duur van de verwachte werkloosheid na instroom in de WW. Het systeem voorspelt niet de verwachte duur van de werkloosheid na ontslag. Deze beperking volgt uit de beperkingen in de registratie. De werknemer die na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst zich niet als werkloze laat registreren, wordt niet meegenomen in de berekeningen. De grootte van deze populatie kan alleen geschat worden en maakt daardoor geen onderdeel uit van de berekening. U kunt hierover meer lezen in paragraaf 1.8 van het informatiememo van SEO. De tweede beperking ligt in het verlengde van de eerste beperking: een aantal kenmerken van WW-instromers wordt niet geregistreerd en blijft dus bij de berekening buiten beschouwing, terwijl bekend is dat die van belang zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld de inzet van de werkloze bij het vinden van ander werk. Verder is het systeem gebaseerd op gegevens van de laatste 10 jaar (2003 – 2012). In het begin van die periode maakten veel oudere werknemers gebruik van vervroegde uittredingsmogelijkheden en werd de WW wel gebruikt als glijbaan naar die vervroegde uittreding. Dat leidt tot een vertekend beeld van de verwachte duur van werkloosheid van oudere werknemers. Het heeft echter geen invloed op de kans op het vinden van ander betaald werk. Door het toevoegen van de data uit nieuwe jaren en het hanteren van een bandbreedte van tien jaar zal dit effect stap voor stap uit het systeem gefilterd worden. Tenslotte: De gratis gestelde berekeningstool op de site maakt de berekening op basis van acht factoren en drie conjunctuurvariabelen. U kunt tegen betaling van € 150,- exclusief BTW een uitgebreide berekening op basis van 23 factoren aanvragen. Deze optie vindt u onder de knop “Uitgebreide berekening”.