Veelgestelde vragen...

U ziet hier de meest gestelde vragen van bezoekers van deze website. Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u uw vraag via info@magontslag.nl aan ons mailen.

Over Ontslagtools Mag Ontslag

Waarom zou ik de tool Mag Ontslag gebruiken?

 • Mag Ontslag geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag. Het advies is speciaal voor uw situatie;
 • Makkelijk in gebruik;
 • Binnen 10 – 25 minuten hebt u antwoord op de vraag of ontslag eigenlijk wel mag;
 • U ontvangt een persoonlijke brief, bezwaar- of verweerschrift. Deze documenten kunt u gebruiken om naar uw werkgever te sturen, bezwaar te maken bij het UWV of verweer te voeren bij de rechtbank;
 • Geen onnodig hoge kosten maken voor juridische hulp.

Is een advocaat dan helemaal niet nodig?

Nee, niet voor het advies. Alle (juridisch) relevante vragen worden al door de tool gesteld.  

Als bezwaar maken of verweer voeren weinig kans van slagen heeft, dan voorkomt het gebruik van de tool onnodig hoge kosten. Blijkt uit uw antwoorden dat u kans op succes hebt, dan kunt u alsnog besluiten hulp in te schakelen van een juridisch adviseur of advocaat. Deze heeft dan al een inschatting van de zaak en een overzicht van alle relevante informatie. Dit scheelt u geld. Als u naar de rechtbank moet, dan is het vaak wel fijn een advocaat mee te nemen, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Heb ik juridische kennis nodig voor het gebruik van Mag Ontslag?

Nee. Ook verwachten we geen bepaald opleidingsniveau. Bij lastige vragen en begrippen worden een toelichtingen en voorbeelden gegeven.

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben?

Bij het invullen van Mag Ontslag is het aan te raden een aantal documenten bij de hand te hebben:

 • Uw arbeidsovereenkomst;
 • Eventueel toepasselijke cao;
 • Eventuele schriftelijke verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
 • Eventuele schriftelijke communicatie (brieven, e-mails, fax) tussen u en uw werkgever.

Wat kost Mag Ontslag?

Voor €37,99 kunt u een week lang gebruik maken van de tool. Houd er rekening mee dat de kosten van een advocaat vele malen hoger liggen. Slaat u de tool tussendoor op en wilt u verder gaan, dan hebt u hier vier weken de tijd voor.

Hoeveel tijd kost het invullen van Mag Ontslag?

Gemiddeld kost het invullen ongeveer 10 - 25 minuten. Dit hangt af van de reden voor ontslag. Wil uw werkgever u ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet u rekening houden met een wat langere invultijd.

Kan ik gegeven antwoorden later nog wijzigen?

Ja. U doet dit door op “Vorige” te klikken of door in het menu aan de linkerzijde de categorie te selecteren waarin de vraag staat die u wil wijzigen. U kunt de antwoorden ook wijzigen in het overzicht van de gegeven antwoorden dat u na een categorie krijgt. Klik dan op het antwoord dat u wil wijzigen. Gegeven antwoorden kunnen van invloed zijn op de vervolgvragen, waardoor u soms andere vragen (opnieuw) moet beantwoorden.

Moet ik gelijk alle vragen beantwoorden?

U kunt uw antwoorden altijd tussentijds opslaan, zodat u op een later moment de tool verder kunt invullen. U krijgt dan een link per mail waarmee u later verder kunt gaan.

Welke documenten krijg ik na afloop van de tool Mag Ontslag?

Nadat u alle vragen hebt doorlopen, ontvangt u een bezwaar- of verweerschrift in een word-document. Dit document kunt u gebruiken om bezwaar te maken bij het UWV of verweer te voeren bij de rechtbank. Ook ontvangt u een persoonlijke brief die u aan uw werkgever kunt sturen.

Wat moet ik zelf na het invullen van de tool Mag Ontslag nog doen?

De stukken die u ontvangt zijn speciaal voor uw situatie. Als het nodig is dat u bepaalde zaken toelicht, dan heeft u dit kunnen doen in de invulvelden bij de vragen. In uw persoonlijke brief hoeft u daarom alleen nog de adresgegevens van u en uw werkgever in te voeren en eventuele bijlagen toe te voegen. Daarna kunt u de brief aangetekend versturen naar uw werkgever, het UWV of de rechter.

Houden de tools tekening met de ontwikkelingen in de rechtspraak?

Ja, Mag Ontslag wordt dagelijks bijgehouden aan de hand van relevante wet- en regelgeving en rechtspraak. De tools worden getest aan de hand van nieuwe rechtspraak en worden als dit nodig is aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

Over de Afspiegelingstool

Wat zijn de voordelen van de Afspiegelingstool?

Bij een bedrijfseconomisch ontslag mag een werkgever niet kiezen welke werknemers ontslagen worden. De ontslagvolgorde moet worden vastgesteld aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Dit is een moeilijke opgave. De tool voor de afspiegeling zet alle ingewikkelde stappen. Door gemakkelijk een personeelsbestand in Excel-formaat (.xlsx) te uploaden en maar vijf stappen te doorlopen, weet u precies wie voor ontslag in aanmerking komen. Daarbij wordt ook de reden gegeven en wordt aangegeven wat de rangorde van de werknemers is. Het UWV stelt een Excelbestand beschikbaar als hulpmiddel, maar deze is lastig in gebruik en geeft in sommige gevallen een onjuiste uitkomst. De tool is sneller, eenvoudiger en geeft altijd een kloppende uitkomst.

Houdt de tool rekening met uitzonderingen?

Ja, rekening wordt gehouden met bijzondere situaties:

 • Werknemers die al uit dienst zijn, mits datum uit dienst is aangegeven;

 • AOW-gerechtigden, tijdelijke werknemers en oproepkrachten;

 • Werknemers die onmisbaar zijn, die een arbeidshandicap hebben of voor wie een opzegverbod geldt;

 • Werknemers die op eenzelfde positie eindigen en waartussen de werkgever moet kiezen.

Moet de categorieën in het personeelsbestand (zoals naam, geboortedatum en de datum indiensttreding) op een bepaalde volgorde staan?

Nee, dit is niet nodig. U kunt eenvoudig uw eigen personeelsbestand uploaden. De tool vraagt u de gegevens aan de juiste kolommen te koppelen. Dit gaat eenvoudig met een dropdownmenu (keuzemenu). Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd de naam van de kolom te kiezen die in het personeelsbestand is gebruikt voor “Functie”. In het dropdownmenu staan de verschillende kolommen uit uw eigen personeelsbestand. Als u de functie bijvoorbeeld hebt aangegeven met “Werkzaamheden”, dan selecteert de naam van deze kolom. Kijk voor een voorbeeld in de handleiding.

Ik heb geen (duidelijk) personeelsbestand, wat nu?

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van het voorbeeld personeelsbestand. Deze kunt u downloaden nadat u de tool hebt gestart. In de aangegeven kolommen kunt u de gegevens invullen of u kunt de gegevens in de juiste kolom plakken.

Geeft de Afspiegelingstool de reden en de volgorde aan van werknemers die voor ontslag in aanmerking komen?

Ja. De tool geeft aan welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen, wat de reden daarvoor is en wat de rangorde is van deze werknemers.

Ik moet omgekeerd afspiegelen, helpt de tool daarbij?

Als in een nieuwe functie werkzaamheden worden voortgezet van een vervallen functie, dan moet omgekeerd worden afgespiegeld tussen geschikte werknemers. De nieuwe functie moet worden aangeboden aan de werknemer die als laatste voor ontslag in aanmerking komt. De tool helpt daarbij, omdat wordt aangegeven wat de rangorde is tussen de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen.

Over de Transitievergoedingtool

De Transitievergoedingtool is uitgebreider dan andere beschikbare tools op internet. Wat is het verschil?

 • Onze tool is de enige tool die altijd juist is;
 • De tool is compleet (en ook in uitzonderingssituaties kloppend);
 • Duidelijke vragen, met toelichtingen en voorbeelden;
 • Wat andere tools niet bieden is bijvoorbeeld:
  • Rekening houden met onderbrekingen van het dienstverband;
  • Een afwijkend percentage vakantiegeld kunnen invullen;
  • Een goede afronding van dagen en blokken van zes maanden;
  • De meest in de buurt liggende vergoeding als het contract iets eerder of later eindigt
  • Uitvragen en uitleggen van aftrekbare kosten ;
 • Een duidelijk printbaar overzicht, dat u kunt downloaden en/of kunt ontvangen per e-mail.

Is de transitievergoeding ook van belang bij wederzijds goedvinden?

Ja. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is de werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is wel een goed (minimum) uitgangspunt voor de vergoeding die wordt overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

Houdt de tool ook rekening met uitzonderingen?

De tool houdt rekening met alle uitzonderingen:

 • De werknemer die vijftig jaar en ouder is en ten minste 120 maanden in dienst is geweest;
 • De werknemer die vijftig jaar is en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging;
 • De werknemer die wegens een slechte financiële situatie wordt ontslagen en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging.

Het salaris is opgebouwd uit verschillende componenten, hoe moet ik dit invullen?

De tool houdt rekening met verschillende salariscomponenten. U vult het brutosalaris in zonder looncomponenten. Daarna kunt u aangeven of u de vragen over salariscomponenten wilt beantwoorden. Als u hiervoor kiest zal bij de berekening (indien van toepassing) rekening worden gehouden met een: vaste bonus, overwerkvergoeding, vaste toeslag per maand, winstuitkering, eindejaarsuitkering en dertiende maand. Bij de vragen wordt altijd een duidelijke toelichting gegeven.

Ik ben twintig jaar of jonger en meer dan twee jaar in dienst. Volgens mijn werkgever krijg ik niks. Klopt dat?  

Ja, dit kan kloppen. De transitievergoeding is niet verschuldigd over de periode dat werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt. Als dit het geval is, dan tellen deze vragen niet mee bij de vraag of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte hiervan is.

Waarom krijg ik twee uitkomsten?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over dienstjaren in blokken van zes maanden. Hierdoor kan het meer of minder gunstig zijn als de arbeidsovereenkomst op een ander tijdstip eindigt. Bij de beëindigingsdatum kan hiermee rekening worden gehouden. Als u geen meer of minder gunstige situatie krijgt, dan verandert de hoogte van de vergoeding bij een beëindigingsdatum van maximaal een half jaar eerder of later.

Over Tijdelijk of vast contract?

Is het niet eenvoudig zelf te berekenen of een vast contract is ontstaan?

De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een vast contract. De hoofdregel is redelijk eenvoudig: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan twee keer worden verlengd (dus maximaal drie tijdelijke contracten), zolang de totale duur van de arbeidsovereenkomsten samen niet meer is dan twee jaar. Door het overgangsrecht, verschillende uitzonderingen en afwijkingen bij cao is het in de meeste situaties toch lastig te bepalen of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Is de tool ook bruikbaar in het geval van een uitzendovereenkomst?

Ja. Voor uitzendovereenkomsten gelden afwijkende regels. De tool houdt rekening met deze uitzonderingen.

Tussen de arbeidsovereenkomsten is een (korte) onderbreking geweest, is de tool ook dan geschikt?

In deze situatie is de tool juist een handig hulpmiddel. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de tussenperiodes tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten. In overzicht ziet u welke arbeidsovereenkomsten worden meegeteld in de keten.

Houdt de tool rekening met bijzondere situaties?

Ja. Bij de berekening houdt de tool rekening met alle bijzondere situaties, waaronder:

 • Overgangsrecht;
 • Afwijkingen bij cao;
 • Contracten aangegaan na de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Opvolgend werkgeverschap;
 • Uitzendovereenkomsten;
 • BBL-overeenkomsten;
 • Overeenkomsten ter educatie (stages);
 • Werknemers onder de 18 jaar.

Ik ben twintig jaar of jonger en meer dan twee jaar in dienst. Volgens mijn werkgever is geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Klopt dat?  

Ja, dit kan kloppen. De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een vast contract. De regeling is niet van toepassing voor werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werken. Als dit het geval is, dan wordt deze periode buiten beschouwing gelaten. De dag waarop de werknemer 18 jaar werd, telt als de dag waarop het eerste contract is ingegaan. Alle relevante vragen hierover worden door de tool gesteld, zodat u ook in deze situatie een kloppende uitkomst krijgt.

Over Hoe Lang Werkloos

Is Hoe Lang Werkloos ook onder de Wwz nog van toegevoegde waarde?

Ja. De resultaten van de tool voorspellen de te verwachten werkloosheidsduur en daarmee de te verwachten inkomensschade van werknemer. Dit kan gebruikt worden in de onderhandelingen over de voorwaarden  van een beëindigingsovereenkomst. Ook kan de te verwachten werkloosheidsduur een rol spelen bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding. Sommige rechters nemen de gevolgen van het ontslag namelijk mee in de vaststelling van de vergoeding. Het gerechtshof heeft al bepaald dat dit wel moet als de transitievergoeding de gevolgen van het ontslag niet dekt.

Wat is het verschil tussen de beperkte versie en de uitgebreide berekening?

De te verwachte werkloosheidsduur is afhankelijk van veel verschillende factoren. De beperkte versie maakt de berekening op basis van 8 factoren. In de uitgebreide versie wordt gerekend op basis van 23 factoren, waaronder ziekte, afkomst van de werknemer en het baanaanbod in de regio. De uitgebreide berekening is dus een stuk nauwkeuriger.

Hoe snel ontvang ik de uitgebreide berekening?

Wij sturen u de uitgebreide berekening uiteraard zo snel mogelijk en altijd binnen enkele werkdagen toe. Als u de uitgebreide berekening met spoed nodig hebt, dan kunt u dit in uw e-mail aangeven.

Ik weet niet goed welk antwoord ik moet kiezen, wat nu?

In de toelichting van Hoe Lang Werkloos staat een uitleg bij de gegevens die u moet invullen. U kunt de toelichting hier downloaden. Als u nog vragen hebt, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.