Nieuws

Het Gerechtshof Den Haag gebruikt ‘Mag ontslag’ voor berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
26 juli 2016
In de op 22 juni 2016 gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2016:1693) oordeelt het hof dat de opzegging van de werknemer kennelijk onredelijk is, omdat de werkgever op ongekend harde wijze heeft gehandeld en dit ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de werknemer. Voor de verwachte werkloosheidsduur en de kans op uitstroom van een baan verwijst het hof naar de berekening van ‘Mag ontslag’.  Uit de berekening volgt dat de verwachtte werkloosheidsduur van de werknemer aanzienlijk langer is dan gemiddeld (956 dagen) en tevens volgt uit de berekening dat het niet aannemelijk is (een kans van 5%) dat de werknemer tot zijn pensioen werkloos zal blijven. Het hof sluit zich aan bij de uitkomst en kent een schadevergoeding toe van €250.00,-- bruto vermeerderd met rente daarover vanaf datum dagvaarding.

Kantonrechter Rotterdam gebruikt voor berekening van de schadevergoeding "Hoe Lang Werkloos?" 
7 maart 2016
De kantonrechter Rotterdam gebruikt in de zaak van 19 februari 2016 (ECLI:NL:RBOT:2016:1188) de berekening van hoelangwerkoos.nl voor het berekenen van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechter oordeelt dat het, gezien de omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk is de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen zonder enige voorziening voor hem te treffen. Op grond van de berekening van de werkloosheidsduur, die met behulp van ‘Hoe lang werkloos?’ is vastgesteld, wordt vervolgens de aan de werknemer toekomende vergoeding bepaald. De kantonrechter overweegt dat de website hoelangwerkloos.nl in de rechtspraak wordt geaccepteerd als een hulpmiddel voor de objectieve bepaling van de verwachte werkloosheidsduur en de kans op uitstroom in een baan.

Gebruik “Hoe Lang Werkloos?” voor de schadeberekening van oudere werknemers
30 maart 2015
In de uitspraak van 4 februari jl. van de kantonrechter te Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2015:1625) stond net als in de uitspraak van 11 november 2014 van het Hof ’s-Hertogenbosch de opzegging van een “oudere” werknemer centraal. Doordat de tool van “Hoe lang werkloos?” is gebaseerd op historische data van 2003 tot en met 2012 en in die tijd nog veel gebruik werd gemaakt van vervroegde uittredingsmogelijkheden, geeft het aantal te verwachten dagen werkloosheid voor de situatie van “Uitstroom naar baan” een vertekend beeld voor een oudere werknemer. De kans op het vinden van ander werk geeft echter wel een waarheidsgetrouw beeld. Dit wordt ook door de kantonrechter in deze zaak bevestigd (ro. 4.25): “Illustratief in dit verband is dat beide partijen wijzen op de uitkomsten van de website www.hoelangwerkloos.nl, waarin wordt aangegeven dat de kans op uitstroom uit de WW zeer gering is. Dat maakt dat op het moment van ontslag een lange periode van werkloosheid met een teruggang in inkomen als voorzienbaar gevolg meegewogen moet worden. De kantonrechter kent daarmee dus betekenis toe aan de berekende kans op het vinden van ander betaald werk”. Ook kan bij een kleine kans op het vinden van ander werk, goed het aantal te verwachten dagen bij de situatie “Werkloos tot pensioen” worden gebruikt. Zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak, waarbij de inleiding bij de uitspraak enige nuancering behoeft.

Rechtbank Gelderland gebruikt “Hoe Lang Werkloos?” voor berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
28 januari 2015
In de zaak van 23 januari 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:399) oordeelt de kantonrechter dat de opzegging van de werknemer kennelijk onredelijk is, omdat de woonplaats van de werknemer volgens de kantonrechter niet als zelfstandig opererende bedrijfsvestiging kan worden aangemerkt. Dit leidt tot de conclusie dat de werkgever via het afspiegelingsbeginsel had moeten bepalen wie voor ontslag in aanmerking zou worden gebracht. Nu de werkgever dit niet heeft gedaan, is het ontslag kennelijk onredelijk.

De kantonrechter kent de werknemer vervolgens een schadevergoeding toe, die is gebaseerd op de berekening van ‘Hoe lang werkloos?’: “De kantonrechter heeft daarbij als uitgangspunt gehanteerd het aantal dagen van fictieve werkloosheid op grond van hoelangwerkloos.nl (392), zijnde de duur van de te verwachten werkloosheid op het moment van de kennelijk onredelijke opzegging, het door het UWV gehanteerde dagloon (€ 124,47) en de door [eisende partij] in dat geval ontvangen uitkering. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit bedrag in overeenstemming met de aard en ernst van de het tekortschieten van [gedaagde partij] in haar verplichting om te handelen als goed werkgever, met name nu de functie van [eisende partij] ten onrechte niet is afgespiegeld en vast staat dat [eisende partij] hierdoor schade heeft geleden. De wettelijke rente zal worden toegewezen als gevorderd.” Zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak.

Hof ’s-Hertogenbosch gebruikt de uitstroomkans van “Hoe Lang Werkloos?” voor vaststelling van de schade van 54-jarige werknemer
13 november 2014
Doordat de tool van “Hoe lang werkloos?” is gebaseerd op historische gegevens van 2003 tot en met 2012 en in die tijd nog veel gebruik werd gemaakt van de WW als springplank naar de VUT, geeft de tool een vertekende uitkomst van het aantal te verwachten dagen werkloosheid (voor de situatie van uitstroom naar baan). De kans op het vinden van ander werk geeft echter wel een reëel beeld. In de zaak van 11 november 2014 gebruikt het Hof ’s-Hertogenbosch de lage kans op het vinden van ander werk, berekend op “Hoe lang werkloos?”, om de schadevergoeding van de 54 jarige werknemer vast te stellen.

Het Hof komt eerst tot de conclusie dat de opzegging kennelijk onredelijk is door de volgende omstandigheden:

 • De werkgever kan een verwijt gemaakt worden van het ontstaan van het arbeidsconflict en de daarmee samenhangende arbeidsongeschiktheid (niet van het voortbestaan daarvan gedurende langere tijd);
 • De niet rooskleurige arbeidsmarktpositie door de leeftijd (54) en een eenzijdig arbeidsverleden;
 • De lange duur van het dienstverband (ongeveer 40 jaar);
 • Het financiële nadeel van de opzegging;
 • Het ontbreken van een (geldelijke) voorziening.

Ten aanzien van de schade overweegt het Hof na het opnoemen van de richtlijnen voor het vaststellen van een kennelijk onredelijk ontslagvergoeding: “Gezien de berekende kans op uitstroom naar een baan van 15% in de berekening van hoelangwerkloos.nl met een ten tijde van het ontslag in aanmerking te nemen werkloosheidsperiode van 2,5 maanden moet echter wel uitgegaan worden van een beperkte kans. Het hof zal daarom uitgaan van de maximale periode van werkloosheid gedurende de periode dat [appellant] een WW-uitkering zal ontvangen, te weten tot 19 mei 2016.” Ook stelt het hof een bedrag vast voor inkomensverlies na deze periode en pensioenschade. Het Hof stelt gezien het aan de werkgever te maken verwijt met betrekking tot het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid de schadevergoeding vast op de helft van de totale schade (€ 23.000,-). Zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak.

De tool "Hoe Lang Werkloos?" is vernieuwd
30 september 2014
Hoelangwerkloos.nl heeft een nieuwe site. De tool van 'Hoe Lang Werkloos?' is samengevoegd met de nieuwe tool "Mag ontslag?" op één portaal. Zo kunt u op één plek het antwoord vinden op de belangrijkste vragen bij kennelijk onredelijk ontslag. De site is ook in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast hebben wij ook een aantal inhoudelijke aanpassingen gedaan:  

 • De data die ten grondslag liggen aan de berekeningstool zijn geactualiseerd.  De uitkomst wordt nu gebaseerd op de data van 2003 tot en met 2012. Het systeem heeft een bandbreedte van 10 jaar, om de gevolgen van de VUT regeling stap voor stap uit het systeem te filteren. De huidige economische situatie kan door de actualisatie nog beter in het model worden meegenomen;
 • De verhoging van de AOW-leeftijd is in het onderliggende model opgenomen. De AOW leeftijd is afhankelijk van de geboortedatum en dit wordt nu in het model berekend.  Belangrijk hierbij is dat alleen de stijging tot en met 67 wordt meegenomen;
 • De uitkomst is met een aantal velden uitgebreid en verder gespecificeerd, omdat er onduidelijk bestond over de uitstroom naar inactiviteit (terugtrekking van de arbeidsmarkt) met betrekking tot de interpretatie van de gerapporteerde werkloosheidsduur. Dat is de reden dat wij nu de totale verwachte werkloosheidsduur waarin een werkloze actief op zoek is naar een baan (dus inclusief inactief worden en geen andere baan voor de AOW leeftijd) tonen en deze vervolgens opsplitsen in drie verschillende categorieën. In de oude versie toonden wij alleen de kans op uitstroom voor het bereiken van de pensioen leeftijd met het bijbehorende aantal dagen;
 • De CBS hanteert een nieuwe sectorindeling. Daarom hebben ook wij de sectorindeling aangepast: de twee oude sectoren “Handel en horeca” en “Vervoer en communicatie” zijn gesplitst in aparte sectoren. Communicatie heet “Informatie en Communicatie”, om duidelijker te maken dat de hele ICT-sector hieronder valt;
 • Aan de invulvelden is het veld man/vrouw toegevoegd. Deze variabele zal nu dus ook in de berekening worden meegewogen;
 • Tegen betaling van € 150,- excl. BTW kan een uitgebreide berekening op basis van alle 23 variabelen worden opgevraagd bij Arbeidsmarktresearch. Deze optie kunt u vinden op de berekeningspagina van hoelangwerkloos.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de "Toelichting" bij de tool "Hoe Lang Werkloos?" en de informatiememo van SEO Economisch Onderzoek, die u op deze pagina kunt vinden.

De kantonrechter te Amersfoort gebruikt de uitkomsten van “Hoe Lang Werkloos?' om de schadevergoeding vast te stellen
15 mei 2014
In de uitspraak van 21 januari 2014 van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort, concludeert de kantonrechter dat de opzegging van de werknemer kennelijk onredelijk is, omdat sprake is van een valse reden. Uit getuigenverklaringen blijkt volgens de kantonrechter dat de werkgever ten tijde van het ontslag van de werknemer andere ex-werknemers heeft ingezet voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden als werknemer. De kantonrechter overweegt dat dat ten tijde van het ontslag en ook nadien geen (structureel) tekort was aan werk en dat dus ook niet is vast komen te staan dat de arbeidsplaats van de werknemer is komen te vervallen. Het ontslag is dus gegeven vanwege een valse (niet bestaande) reden. De kantonrechter komt vervolgens toe aan de vaststelling van de schadevergoeding. Mede op basis van de twee uitkomsten van 'Hoe lang werkloos?', die de werkgever in het geding brengt, gaat de kantonrechter uit van 18 maanden werkloosheid. De kantonrechter vermenigvuldigt dit met het inkomensverlies van werknemer en wijst daarnaast een bedrag van € 5.000,- netto toe voor outplacement, omdat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen de deels arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar ander werk. Zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak.

De kantonrechter te Terneuzen raadpleegt hoelangwerkloos.nl bij de afwijzing van een kennelijk onredelijk ontslag vordering
13 januari 2014
In de op 8 januari 2014 gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (mr. C. Kool) van 29 mei 2013 verwijst de kantonrechter bij de afwijzing van de vordering op basis van kennelijk onredelijk ontslag naar de site hoelangwerkloos.nl voor de berekening van verwachte duur van de werkloosheid en de kans op uitstroom naar een baan. Er zijn volgens de kantonrechter geen bijzondere omstandigheden, die het ontslag kennelijk onredelijk maken. De beslissing om de exploitatie van de camping te staken was begrijpelijk, de medewerkster was volgens de kantonrechter nog betrekkelijk jong (37 jaar) en zij heeft haar stelling dat zij een verwachte werkloosheidsduur van drie jaar zou hebben onvoldoende onderbouwd. De kantonrechter raadpleegt hiertoe de site hoelangwerkloos.nl en betrekt de uitkomsten in de beoordeling. Zie voor een uitgebreide toelichting onder rechtspraak op deze site en zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak.

Het hof ’s-Hertogenbosch past de berekeningsmethodiek van hoelangwerkloos.nl toe
06 januari 2014
Het hof ’s-Hertogenbosch past op 24 december 2013 ook de berekeningsmethodiek van hoelangwerkloos.nl toe bij de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Het Hof oordeelt eerst dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is, omdat de werkgever tekort is geschoten in haar re-integratieverplichtingen in het kader van het spoor 2-traject. Het hof laat dit, mede gezien de zeer slechte positie van de werknemer door zijn geringe opleiding, eenzijdige werkervaring en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, zwaar meewegen in de beoordeling. Het hof volgt vervolgens de door de werknemer gekozen aanpak van de berekening van de schade op basis van de uitkomsten van hoelangwerkloos.nl. De verwachte werkloosheidsduur komt uit op ongeveer 15 maanden. De werknemer heeft zijn schade (bestaande in het verschil tussen zijn laatstgenoten salaris en de WW-uitkering) over de eerste 15 maanden van de WW-periode berekend op een bedrag € 12.661,14 bruto. Werknemer stelt vervolgens dat hij op basis van de berekeningsmethodiek van hoelangwerkloos.nl een kans van 52% heeft dat hij daarna nog werkloos blijft en hij heeft zijn schade over de resterende WW-periode berekend op een bedrag van € 5.386,74 bruto. Dit komt samen uit op € 18.047,80. Het hof wijst dit bedrag toe. Zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak.