Home > Begrippenlijst

Begrippenlijst

Uitleg van juridische begrippen rondom ontslag

 

Begrip

Uitleg

A

Aanzegging

Eén maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt moet de werkgever laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen.

Arbeidsongeschikt

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij door een ziekte of handicap niet meer (volledig) kan werken. Ziekte kan van alles zijn. De ziekte kan bijvoorbeeld ook komen door ruzie met de werkgever. Soms kan de werknemer nog wel ander werk doen als hij arbeidsongeschikt is.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is de afspraak tussen een werknemer en een werkgever waarin staat dat de werknemer zal werken voor de werkgever. Meestal staat dit in een contract en dus op papier, maar dat hoeft niet. Werkt een werknemer als oproep- of uitzendkracht, dan is ook sprake van een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Meestal is dit een kalenderdatum, maar het kan ook een periode of gebeurtenis zijn. De werknemer is bijvoorbeeld aangenomen voor een bepaalde opdracht of als vervanging van iemand die ziek of zwanger is.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. De werknemer kan meer tijdelijke contracten na elkaar hebben. Soms ontstaat er automatisch een vast contract. Zie ook ‘Ketenregeling’. Gebruik de tool Tijdelijk of vast contract? om te zien of een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Dit wordt ook wel een vast contract/dienstverband genoemd. De werknemer kan natuurlijk wel. Er moet dan wel rekening worden gehouden met een opzegtermijn De werkgever kan de werknemer niet zomaar ontslaan. Hij moet een goede reden hebben. Zie ook ‘Arbeidsovereenkomst’ en ‘Ontslag’.

Arbo-arts

Als een werknemer langdurig ziek is komt een arbo-arts in beeld. De arbo-arts geeft advies over de re-integratie van de werknemer (Zie ook ‘Re-integratie’). De arbo-arts wordt vaak verward met de bedrijfsarts (Zie ‘Bedrijfsarts’).

Afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mag de werkgever niet zelf kiezen wie hij ontslaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een reorganisatie of een bedrijfsverhuizing. Met het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemers ontslagen moeten worden. Eenvoudig de juiste ontslagvolgorde berekenen? Gebruik de Afspiegelingstool.

A-grond (bedrijfseconomische redenen, art. 7:669 lid 3 sub a BW)

Als sprake is van bedrijfseconomische redenen kan de werkgever bij het UWV toestemming vragen aan het UWV voor ontslag. Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen zijn reorganisatie, technologische veranderingen (zoals automatisering, mechanisering en robotisering), beëindiging van bedrijfsactiviteiten en bedrijfsverhuizing. De werkgever moet dan aantonen dat hij met de wijzigingen bijvoorbeeld meer winst kan maken. Hij mag niet zomaar kiezen wie hij wil ontslaan. Zie ‘Afspiegelingsbeginsel’. Weten of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?Eenvoudig de juiste ontslagvolgorde berekenen? Gebruik de Afspiegelingstool.

B

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts komt in beeld als een werknemer langdurig ziek is of als wordt vermoed dat de werknemer langdurig ziek zal zijn. Een bedrijfsarts is meer gespecialiseerd dan een arbo-arts (Zie ‘Arbo-arts’). De bedrijfsarts is degene die uiteindelijk een oordeel geeft over de inzetbaarheid van de werknemer.

Bedrijfseconomische redenen (art. 7:669 lid 3 sub a BW)

Als sprake is van bedrijfseconomische redenen kan de werkgever bij het UWV toestemming vragen aan het UWV voor ontslag. Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen zijn reorganisatie, technologische veranderingen (zoals automatisering, mechanisering en robotisering), beëindiging van bedrijfsactiviteiten en bedrijfsverhuizing. De werkgever moet dan aantonen dat hij met de wijzigingen bijvoorbeeld meer winst kan maken. Hij mag niet zomaar kiezen wie hij wil ontslaan. Zie ‘Afspiegelingsbeginsel’. Weten of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?Eenvoudig de juiste ontslagvolgorde berekenen? Gebruik de Afspiegelingstool.

Beëindigingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden)

De werkgever en werknemer zijn het eens over het eindigen van de arbeidsovereenkomst. De afspraken hierover worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De werknemer kan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst binnen twee weken ongedaan maken.

B-grond (langdurige arbeidsongeschiktheid, art. 7:669 lid 3 sub b BW)

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever aan het UWV toestemming vragen om de werknemer te ontslaan. Weten of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?.

Beschikking

De uitspraak van een (kanton)rechter heet een beschikking.

Bezwaar(procedure) bij ontslagvergunning UWV

Als de werknemer het niet eens is met een door het UWV verleende ontslagvergunning, kan de werknemer naar de kantonrechter stappen om het verlenen van de ontslagvergunning ongedaan te maken.

Als de werknemer het niet eens is met de gang van zaken bij het UWV, dan kan hij een klacht indienen bij het UWV zelf. Een lopend bezwaar draait de ontslagvergunning niet terug!

Bezwaar(procedure) bij overige beslissingen UWV

Als de werknemer of werkgever het niet eens is met overige beslissingen van het UWV, dan kan bij het UWV in bezwaar worden gegaan. De beslissing van het UWV blijft in stand tijdens de behandeling van het bezwaar.

Bezwaarschrift

Via een bezwaarschrift wordt bezwaar gemaakt tegen een beslissing van bijvoorbeeld het UWV.

Billijke vergoeding

Een billijke vergoeding is een ontslagvergoeding die de werknemer ontvangt als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. De werknemer moet deze vergoeding vragen bij de kantonrechter. De hoogte van de vergoeding wordt door de rechter bepaald. De te verwachten resterende baanduur speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Gebruik hiervoor de tool Hoe Lang in Dienst (HLiD). (Zie ook ‘Transitievergoeding’ en ‘Ontslagvergoeding’).

C

Cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden staan die gelden voor een grote groep werknemers.

Cassatie

Nadat de rechtbank en het gerechtshof een oordeel hebben gegeven over een zaak, kan er in sommige gevallen in cassatie bij de Hoge Raad worden gegaan. Dit is de hoogste rechter in Nederland.

C-grond (regelmatige ziekte, art. 7:669 lid 3 sub c BW)

Als een werknemer vaak ziek is en dit grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Eén van de voorwaarden voor ontslag wegens regelmatige ziekte is dat sprake is van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Weten of ontslag wegens regelmatige ziekte mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim?.

Collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen drie maanden twintig werknemers of meer wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor gelden speciale regels. Het ontslag moet worden gemeld bij het UWV en de vakbond(en) en vaak ook bij de OR.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na afloop van de arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever dezelfde soort te doen.

D

Deeltijdontslag

Er is sprake van deeltijdontslag als de werkgever wil dat de werknemer minder gaat werken. De arbeidsomvang wordt dan teruggebracht van bijvoorbeeld 36 uur naar 20 uur per week.

Detachering/Detacheringsbureau

Een detacheringsbureau leent zijn eigen werknemers uit aan andere bedrijven.

D-grond (disfunctioneren, art. 7:669 lid 3 sub d BW)

Als een werknemer niet goed functioneert, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Weten of ontslag wegens disfunctioneren mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens disfunctioneren?.

Disfunctioneren

Er zijn twee vormen van disfunctioneren, namelijk het niet voldoen aan functievereisten en het hebben van kritiek op het karakter van de werknemer, zijn houding en/of gedrag. Weten of ontslag wegens disfunctioneren mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens disfunctioneren?.

Dringende reden

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan als hij hiervoor een dringende reden heeft. De werknemer heeft iets gedaan wat absoluut niet mag. De arbeidsovereenkomst eindigt direct (zonder tussenkomst van een rechter of het UWV). Een werknemer kan ontslag nemen vanwege een dringende reden. Weten of ontslag op staande voet mag? Gebruik de tool Mag een ontslag op staande voet?.

E

E-grond (verwijtbaar handelen/nalaten, art. 7:669 lid 3 sub e BW)

Als een werknemer verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, dan kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Weten of ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens verwijtbaar handelen?.

Einde van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege als de einddatum is bereikt of als de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan is verstreken. Dit betekent dat de overeenkomst automatisch op dat moment eindigt. Een arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege als de ketenregeling is overschreden (zie ‘Ketenregeling’). In dat geval is een vast contract ontstaan. Gebruik de tool Tijdelijk of vast contract? om te zien of een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan.

F

F-grond (werkweigering wegens gewetensbezwaar, art. 7:669 lid 3 sub f BW)

Als een werknemer weigert zijn werk uit te voeren vanwege gewetensbezwaren, dan kan de werkgever aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Weten of ontslag wegens werkweigering wegens een gewetensbezwaar mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens een gewetensbezwaar?.

Fictieve opzegtermijn

Als een werknemer en werkgever een beëindigingsovereenkomst sluiten, dan moet er een opzegtermijn worden afgesproken. Dit heet de fictieve opzegtermijn. Als geen fictieve opzegtermijn wordt afgesproken, dan komt de werknemer pas later in aanmerking voor een WW-uitkering.

G

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding verbiedt de werknemer om geheime informatie over de onderneming door te geven aan iemand anders.

G-grond (verstoorde arbeidsverhouding, art. 7:669 lid 3 sub g BW)

Als de werknemer en werkgever niet meer met elkaar door één deur kunnen, dan wordt ook wel gesproken van een verstoorde arbeidsverhouding. In zo’n geval kan aan de kantonrechter gevraagd worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Weten of ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding?.

Gewetensbezwaar

Gewetensbezwaren kunnen een rol spelen bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst (Zie ‘F-grond’). Voorbeelden van gewetensbezwaren kunnen zijn het verzekeren van bontjassen, het meewerken aan de bouw van een kerncentrale, het drukken en verspreiden van tijdschriften met een onzedelijk karakter en een trouwambtenaar die weigert een homoseksueel stel te trouwen. Weten of ontslag wegens werkweigering wegens een gewetensbezwaar mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens een gewetensbezwaar?.

H

Herplaatsing

Voordat het UWV een ontslagvergunning verleent of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, moet de werkgever eerst proberen om de werknemer in een andere passende functie binnen de onderneming te laten werken.

H-grond (art. 7:669 lid 3 sub h BW)

 Als geen andere ontslaggronden van toepassing zijn, kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de h-grond. Weten of ontslag wegens op de h-grond mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens een overige reden?.

Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechter van Nederland.

Hoger beroep

Als een van de partijen bij een rechtszaak het niet eens is met het oordeel van de rechter, dan kunnen zij in beroep gaan bij het gerechtshof. Een hogere rechter kijkt dan opnieuw naar de zaak.

I

Instemming met ontslag

Als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, dan eindigt daarmee de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

 

I-grond (art. 7:669 lid 3 sub i BW)

Als meerdere ontslaggronden van toepassing zijn, maar niet één ontslaggrond echt doorslaggevend is voor het ontslag, kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de i-grond.

K

 

 

Kantonrechter

Een kantonrechter is een rechter die specifieke zaken behandelt. Hij behandelt civiele zaken ( zaken tussen burgers onderling, bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven) tot 25.000 euro, strafzaken en alle arbeids- en huurzaken.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule werd gebruikt om ontslagvergoedingen te berekenen. Sinds 2015 wordt de formule niet meer gebruikt. De kantonrechtersformule was A x B x C. A stond voor het aantal gewogen dienstjaren. B voor de beloning per maand en C voor correctiefactor. De uitkomst van de vermenigvuldiging leidde tot de hoogte van de ontslagvergoeding.

Kennelijk onredelijk ontslag

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure was een procedure die de werknemer kon starten als zijn arbeidsovereenkomst door de werkgever was opgezegd. Deze procedure bestaat niet meer sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Zie ook ‘Wwz’).

Ketenregeling

De ketenregeling voorkomt dat een werkgever eindeloos tijdelijke contracten met een werknemer kan sluiten. De hoofdregel is dat de werknemer in 3 jaar maximaal 3 tijdelijke contracten mag krijgen. Daarna ontstaat een vast contract. Hierop bestaan uitzonderingen. Ook kan bij cao van de ketenregeling worden afgeweken. Gebruik de tool Tijdelijk of vast contract? om te zien of een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan.

L

Loondoorbetalingsplicht

In sommige gevallen moet de werkgever loon betalen als de werknemer niet werkt. Dit is het geval bij ziekte, een bedrijfsrisico of schorsing.

N

Nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarbij er geen vast aantal te werken uren zijn afgesproken. Na 12 maanden moet de werkgever de werknemer een vast aantal uren aanbieden.

O

Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie. Een OR is verplicht als een organisatie 50 of meer werknemers heeft.

Ontbinding

Door ontbinding eindigt een overeenkomst. Dit gaat via de kantonrechter.

Ontslag

Door ontslag komt een einde aan de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Ontslag op staande voet

Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan wordt hij per direct ontslagen zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De werkgever moet hier een goede reden voor hebben (zie ‘Dringende reden’). Het is ook mogelijk dat een werknemer op staande voet ontslag neemt. Weten of ontslag op staande voet mag? Gebruik de tool Mag een ontslag op staande voet?.

Ontslagvergoeding

Na ontslag/ontbinding kan een werknemer recht hebben op een vergoeding. Zie ook ‘Transitievergoeding’ en ‘Billijke vergoeding’.

Oproepovereenkomst

Oproepovereenkomst is een andere naam voor een nulurencontract (Zie ‘Nulurencontract’).

Opvolgend werkgeverschap

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als een werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor elkaar opvolgende werkgevers. De verschillende werkgevers worden dan gezien als één werkgever. Dit is van invloed op de ketenregeling en transitievergoeding (Zie ‘Ketenregeling’ en ‘Transitievergoeding’).

Opzegging

Door opzegging eindigt een arbeidsovereenkomst. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met opzegtermijnen. Zie ook ‘Opzegtermijn’.;. Als de werknemer heeft ingestemd met de opzegging, kan dit soms ongedaan worden gemaakt. Weten of dit in uw situatie kan? Gebruik de tool Instemming ongedaan maken

Opzegtermijn

De werkgever en werknemer hebben vaak een opzegtermijn. De werknemer moet dan na de opzegging nog een tijdje doorwerken. Pas na de opzegtermijn stopt de arbeidsovereenkomst. De lengte van de opzegtermijn volgt uit de wet, cao of arbeidsovereenkomst.

Opzegverbod

Als sprake is van een opzegverbod mag de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd. Zo geldt er bijvoorbeeld een opzegverbod tijdens zwangerschap, ziekte en dienstplicht. Soms mag wel worden opgezegd als het ontslag een andere reden heeft.

Overgang van onderneming

Overgang van onderneming houdt in dat het ene bedrijf wordt overgenomen door het andere bedrijf.

P

Passende arbeid

Als een werknemer ziek is, dan is hij verplicht passende arbeid te verrichten. Passende arbeid is alle arbeid die de werknemer lichamelijk en/of geestelijk uit kan voeren. Dit kan ander werk zijn, maar ook het eigen werk in aangepaste vorm.

Personeelsvergadering

Een personeelsvergadering (PV) is een medezeggenschapsorgaan binnen bedrijven met 10 tot 50 medewerkers waar geen personeelsvertegenwoordiging is ingesteld (Zie ‘Personeelsvertegenwoordiging’).

Personeelsvertegenwoordiging

Een personeelsvertegenwoordiging is een medezeggenschapsorgaan binnen bedrijven waar minder dan 50 medewerkers werken.

Pensioengerechtigde leeftijd

De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op aanvullend pensioen. Vaak is dit gelijk aan de AOW-leeftijd, maar dit hoeft niet. Pensioen en AOW worden vaak door elkaar gehaald. Met pensioengerechtigde leeftijd wordt daarom soms (ook) de AOW-leeftijd bedoeld.

Pensioenontslagbeding

Een pensioenontslagbeding is een beding dat ervoor zorgt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Vaak is het lastig of pensioenontslag is toegestaan. Weten of dit in uw situatie mag? Gebruik de tool AOW-pensioenontslag.

Proeftijd(beding)

Dit is een soort kennismakingsperiode voor de werkgever en de werknemer. Tijdens een proeftijd mag een arbeidsovereenkomst (bijna) altijd opgezegd worden. Er geldt dan geen opzegtermijn. Weten of ontslag in de proeftijd mag? Gebruik de tool Ontslag tijdens proeftijd.

R

Redelijke grond

De werkgever moet een goede reden hebben voor ontslag. Deze redenen staan in de wet en worden ‘redelijke grond’ genoemd. In de wet staan acht redelijke gronden. Dit zijn: bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatige ziekte, disfunctioneren, verwijtbaar handelen/nalaten, weigeren arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, overige omstandigheden (h-grond). Weten of sprake is van een redelijke grond voor ontslag? Gebruik de ontslagtool.

Regelmatige ziekte

Als een werknemer regelmatig ziek is en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor het bedrijf, kan dit een reden zijn om de arbeidsovereenkomst bij te kantonrechter te ontbinden (zie ‘C-grond’). Weten of ontslag wegens regelmatige ziekte mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim?.

Re-integratie

Een werkgever moet een zieke werknemer actief helpen terug te keren op de eigen werkplek.

Re-integratie tweede spoor

Als een ziekte werknemer geen passend werk kan doen binnen het bedrijf, moet werkgever kijken of dit bij een andere werkgever kan.

S

Scholing

De werkgever is verplicht om de werknemer te scholen. De kosten hiervoor zijn voor de werkgever.

Sociaal plan

In een sociaal plan beschrijft de werkgever hoe hij de gevolgen van collectief ontslag voor de werknemers wil verzachten en geeft hij aan welke werknemers wel mogen blijven.

T

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding. De werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op deze vergoeding. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. Weten of recht bestaat op een transitievergoeding? En eenvoudig de juiste hoogte berekenen? Gebruik de tool Transitievergoeding berekenen voor werknemers’ of Transitievergoeding berekenen voor werkgevers.

U

Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst tussen de uitlener (het uitzendbureau) en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener (het bedrijf waar de uitzendkracht tewerk wordt gesteld).

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een overheidsorganisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen. Ook geeft het UWV toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige ziekte.

V

Vakbond

Een vakbond is een werknemersorganisatie die namens de werknemers met een werkgever of werkgeversorganisatie onderhandelt over bijvoorbeeld collectieve arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden van bekende vakbonden zijn FNV en CNV.

Vaststellingsovereenkomst

De werkgever en werknemer zijn het eens over het eindigen van de arbeidsovereenkomst. De afspraken hierover worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De werknemer kan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst binnen twee weken ongedaan maken.

Verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3 sub g BW)

Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding als deze ernstig én duurzaam verstoord is (Zie ook ‘G-grond’). Weten of ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding?.

Verzoekschrift

Een juridische procedure kan worden gestart via een verzoekschrift. In een verzoekschrift kan de rechter worden gevraagd om iets toe te wijzen, bijvoorbeeld de ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

Verweer bij UWV

Als een werkgever een ontslagaanvraag heeft gedaan bij het UWV, dan mag de werknemer hierop reageren (verweer voeren). In een verweer geeft de werknemer aan waarom hij het niet eens is met ontslag.

Verweerschrift

Als een verzoekschrift is ingediend, dan mag de andere partij (de verweerder)reageren op het verzoekschrift. Dit gebeurt door middel van een verweerschrift.

Verwijtbaar handelen/nalaten (art. 7:669 lid 3 sub e BW)

Er is sprake van verwijtbaar handelen als het gedrag van een werknemer dusdanig ernstig is, dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Weten of ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten mag? Gebruik de tool Mag ontslag wegens verwijtbaar handelen?.

W

WAB

Wet arbeidsmarkt in balans. Hierin is het arbeidsrecht aangepast sinds de Wwz in werking is getreden. (Zie ook ‘Wwz’).

Wederzijds goedvinden

Zie ‘Beëindigingsovereenkomst’ en ‘Vaststellingsovereenkomst’.

Werkgeversorganisatie

Een werkgeversorganisatie behartigt de belangen van werkgevers. Voorbeelden van werkgeversorganisaties zijn VNO-NCW en MKB-Nederland.

Werknemersorganisaties

Een werknemersorganisatie behartigt de belangen van werknemers. (Zie ook ‘Vakbond’).

Wwz

Wet werk en zekerheid. Hierin is het arbeidsrecht geregeld. De regels over bijvoorbeeld ontslag zijn hierin opgenomen.

← Terug naar de homepage