Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding (algemeen)

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden (2 jaar) heeft geduurd en door de werkgever is beëindigd of niet verlengd. De werknemer heeft geen recht op deze vergoeding als hij zelf verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer is beëindigd dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.

Transitievergoedingtool

Bij de vraag of aanspraak gemaakt kan worden op de transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte is, spelen veel componenten een rol. Deze tool is de enige complete tool voor berekening van de transitievergoeding, die alle relevante componenten uitvraagt én ook doorberekent in de uitkomst(en).

Recht op een transitievergoeding

De tool stelt eerst aan de hand van een aantal vragen over de ontslaggrond, (pensioen)leeftijd en de lengte van het dienstverband vast of aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding.

Hoogte van de vergoeding

Alle specifieke factoren voor vaststelling van de hoogte van de vergoeding worden uitgevraagd. Maanden waarin gemiddeld minder dan 12 uur is gewerkt voor de achttiende verjaardag en maanden waarin niet is gewerkt als onderbreking tussen twee contracten worden niet meegenomen in de berekening.

Let op dat overal bruto bedragen ingevuld moeten worden. Het is daarom ook aan te raden een loonstrook bij het invullen van de tool bij de hand te hebben.

Uitzonderingen

Rekening wordt gehouden met alle uitzonderingen:

  • De werknemer die vijftig jaar of ouder is en ten minste 120 maanden in dienst is geweest (1/2 van het maandsalaris voor elke periode van zes maanden gewerkt na het bereiken van de leeftijd van vijftig jaar). Wij hebben gekozen voor de benadering dat van dienstjaren na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar, wordt teruggerekend.
  • De werknemer die vijftig jaar of ouder is en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging. Deze werknemer krijgt over het aantal gewerkte blokken van zes maanden na zijn 50e, niet 1/2 maandsalaris per blok, maar 1/6 of 1/4 maandsalaris per blok.
  • De werknemer die wegens een bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie wordt ontslagen en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging van uw werkgever (vergoeding wordt niet berekend over de maanden gewerkt voor 01 mei 2013).
  • Resultaat van de tool - overzicht

    Na het invullen van de tool ontvangt u het resultaat in een duidelijk overzicht. Op het overzicht ziet u de relevante gegevens en de componenten die voor de berekening zijn gebruikt. Ook wordt – als dit binnen een tijdbestek van een half jaar van toepassing is – een alternatieve berekening gegeven die meer of minder gunstig is, als de arbeidsovereenkomst op een ander tijdstip eindigt.