Toelichting

De transitievergoeding is met ingang van 01 juli 2015 in werking getreden en vervangt de kantonrechtersformule en de vergoeding op basis van kennelijk onredelijk ontslag. De tool voor berekening van de transitievergoeding, die wij gratis beschikbaar stellen, is de enige complete tool voor berekening van de transitievergoeding, die alle relevante componenten uitvraagt én ook doorberekent in de uitkomst(en).

Wanneer recht op een transitievergoeding?

De tool stelt eerst aan de hand van een aantal vragen over de ontslaggrond, (pensioen)leeftijd en de lengte van het dienstverband vast of aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding. Bij de vragen wordt – waar nodig – een duidelijke toelichting of een rekenvoorbeeld gegeven, om de gebruiker te helpen bij het correct beantwoorden van de vragen.

Hoogte van de vergoeding

Vervolgens worden alle specifieke factoren voor vaststelling van de hoogte van de vergoeding uitgevraagd. De tool neemt maanden waarin gemiddeld minder dan 12 uur is gewerkt voor de achttiende verjaardag en maanden waarin niet is gewerkt als onderbreking tussen twee contracten niet mee in de berekening van de transitievergoeding. Let op dat overal bruto bedragen ingevuld moeten worden. Het is daarom ook aan te raden een loonstrook bij het invullen van de tool bij de hand te hebben.

Uitzonderingen

De tool is niet alleen in staat de hoofdregel van de transitievergoeding te berekenen (1/6 van het maandsalaris voor elke periode van zes maanden over de eerste tien jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een 1/4 van het maandsalaris voor elk gewerkt half jaar daarna), maar houdt rekening met alle uitzonderingen:

  • De werknemer die vijftig jaar en ouder is en ten minste 120 maanden in dienst is geweest (1/2 van het maandsalaris voor elke periode van zes maanden gewerkt na het bereiken van de leeftijd van vijftig jaar). Wij hebben gekozen voor de benadering dat van dienstjaren na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar, wordt teruggerekend.
  • De werknemer die vijftig jaar is en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging. Deze werknemer krijgt over het aantal gewerkte blokken van zes maanden na zijn 50e, niet 1/2 maandsalaris per blok, maar 1/6 of 1/4 maandsalaris per blok.
  • De werknemer die wegens een bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie wordt ontslagen en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging van uw werkgever (vergoeding wordt niet berekend over de maanden gewerkt voor 01 mei 2013).

Overzicht

Na het invullen van de tool ontvangt u een duidelijk overzicht met de berekening van de transitievergoeding. Op het overzicht ziet u de relevante gegevens en de componenten die voor de berekening zijn gebruikt. Ook wordt – indien binnen een tijdbestek van een half jaar van toepassing – een alternatieve berekening gegeven die meer of minder gunstig is, als de arbeidsovereenkomst op een ander tijdstip eindigt.