Toelichting

De tool

Met de tool “Mag Ontslag?” kunt u door het beantwoorden van vragen een inschatting krijgen van uw positie bij ontslag. Als u alle vragen hebt doorlopen, krijgt u per mail het resultaat van de tool toegestuurd. Als uit uw antwoorden blijkt dat u (juridische) argumenten hebt tegen uw ontslag, dan kunt u op deze argumenten gebaseerde documenten toegestuurd krijgen. Als sprake is van ontslag op grond van bedrijfseconomische reden(en) of langdurige arbeidsongeschiktheid zal dit een bezwaarschrift zijn, dat u naar het UWV kunt versturen of een brief voor uw werkgever. Bij proeftijd- en pensioenontslag kan alleen een brief aan de werkgever worden gedownload en bij de overige ontslaggronden (zie hieronder) een verweerschrift voor de kantonrechter en een brief aan uw werkgever. Deze tool is nu nog alleen beschikbaar voor de werknemer, maar zal binnenkort ook voor de werkgever beschikbaar komen om zijn positie bij ontslag te kunnen beoordelen.

Voor welke gronden?

Voor de volgende ontslagredenen hebben wij een tool beschikbaar: bedrijfseconomische reden(en), langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatige ziekte, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en nalaten, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, andere omstandigheden (de zogenaamde h-grond), pensioenontslag en poeftijdontslag. Onder verwijtbaar handelen en nalaten kunnen veel verschillende situaties vallen, zoals: diefstal, verduistering, bedrog, verwijtbaar niet meewerken aan uw re-integratie, mishandeling/belediging/bedreiging, geven van valste inlichtingen bij sollicitatie, stelselmatig te laat komen, schending van geheimhoudingsplicht, handelen in strijd met de gedragsregels, roekeloos gedrag en alcohol/drugs tijdens/buiten werktijd. Onder de h-grond hebben wij vooralsnog twee situaties uitgewerkt. Dat is de situatie dat sprake is van een verdenking of veroordeling van een strafbaar feit of vrijheidsbeneming en de situaties dat sprake is van illegaliteit of het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning.   

Let op: Als u doorgaans minder dan vier dagen per week professioneel het huishouden verzorgt, als u een bestuurder van een rechtspersoon bent of als u een geestelijk ambt bekleedt, dan hoeft uw werkgever niet eerst naar het UWV of de kantonrechter om het ontslag te laten toetsen. U hebt dan dus geen bezwaar- of verweerschrift nodig. In deze situaties kunt u de tool wel gebruiken voor de beoordeling van de redelijke grond voor ontslag en het genereren van een brief aan uw werkgever. Als op uw arbeidsovereenkomst niet het Nederlands recht van toepassing is, is deze tool niet geschikt uw rechtspositie bij ontslag te bepalen.

Kosten

Voor een bedrag van € 38,- (dit is inclusief BTW) kunt u de tool “Mag Ontslag?” eenmalig kopen. Via iDeal betaalt u dit bedrag en dan krijgt u vervolgens per mail uw inloggegevens toegestuurd. U kunt vervolgens een week gebruik maken van de tool. U vindt deze optie onder de knop “Eenmalig kopen” op de pagina van “Mag ontslag?”. Het is ook mogelijk een licentie van deze tool te kopen, als u langere tijd gebruik wilt maken van deze tool. Neem dan contact op via info@magontslag.nl, dan zullen wij u de voorwaarden toesturen.

Disclaimer

De tool is gebaseerd op de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis en wetenschappelijke standpunten, die de vakgroep arbeidsrecht van de UvA heeft ingenomen. Wij bekijken constant of de tool aansluit bij de heersende leer in de rechtspraak. Gezien de uiteenlopende motiveringen, geeft de tool niet de zekerheid dat het UWV en de kantonrechter op dezelfde wijze zullen beslissen. Aan de uitslag van deze tool kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor een onjuiste of onvolledige uitkomst. Daarnaast is het belangrijk dat u de vragen eerlijk beantwoordt en dat u in de procedure bij het UWV en de kantonrechter uw stellingen met argumenten en zo mogelijk met bewijsstukken kunt onderbouwen.